T.C.
GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI
Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
ARAÇ SATIŞI İHALE İLANI
 
            Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına ait 17 RH 002 Plakalı 1 Adet Binek Otomobilin 19.10.2017  tarihinde Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile satışı yapılacaktır.
 
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
a) Adı              : Gelibolu Kaymakamlığı Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi         : G.S.Paşa Mah. Celal Nuri İleri Cad. No:6 Hükümet Konağı Gelibolu/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası: 0 (286) 566 26 36 – 0 (286) 566 64 04
d) Elektronik posta adresi (varsa): gelibolu@icisleri.gov.tr
e) İlgili Personelin Adı-Soyadı/Ünvanı: Mesut ÇELİK Birlik Müdürü
 
İHALE KONUSU İŞİN
Madde -1-
    a) İhalenin Adı                    :Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adına           kayıtlı   1 Adet Binek Otomobil Satışı İşi.
    b)Niteliği, Türü ve Miktarı: 1 Adet Binek Otomobil.
 
 
Cinsi
Binek Otomobil
Markası
Toyota
Tip
Avensis  T 25
Model
2009
Yer Adedi
5
Plaka No
17 RH 002
Motor No
3ZZV063359
Şase No
SB1BZ56L0E071071
Rengi
Yakıt Türü
Siyah
Benzinli
 
 
Binek aracın muhammen bedeli KDV HARİÇ 33.166,67-TL (OtuzüçbinyüzaltmışaltıTL, Altmışyedi KR) ‘dir.
% 3 Geçici Teminat alt sınırı    995,00-TL ( DokuzyüzdoksanbeşTL)'dir.
 
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
Madde-2- Açık İhaleya katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin;
            a) Tebligat için adres beyanı,
            b) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
            c) Başkası adına vekil olarak katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise  noterden onaylı imza sirküleri örneğini ve yetki belgesini  komisyona vereceklerdir.
            d) Muhammen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.
 
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
Madde-3- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 11. Maddesinde yazılı bulunanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
 
 
 
 
 
 
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER:
Madde -4-  İhale dokümanı; Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı,   G.S.Paşa Mah. Celal Nuri İleri Cad. No:6 Hükümet Konağı Gelibolu/ÇANAKKALE adresinden görülebilir.
 
İHALE DÖKÜMANIN TEMİN EDİLECEĞİ YER VE İHALE DÖKÜMAN BEDELİ:
Madde -5-               İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için    ihale doküman bedeli olan    150,00.-TL’yii (YüzelliTürkLirası) Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Gelibolu Şubesinde bulunan TR51 0001 0000 7611  4501  9950  02 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.
 
                                 İstekliler, ihale dokümanını; Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının,   G.S.Paşa Mah. Celal Nuri İleri Cad. No:6 Hükümet Konağı Gelibolu/ÇANAKKALE adresinden veya Gelibolu Kaymakamlığının  www.gelibolu.gov.tr resmi internet adresinden  indirerek temin edebilirler.
 
İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAATİ:
                Madde-6-
a) Yapılacağı Yer      :Kaymakamlık Toplantı Salonu       
                                    G.S.Paşa Mah. Celal Nuri İleri Cad. No:6 Hükümet Konağı                                                                     Gelibolu/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve Saati       :19/10/2017 Perşembe, Saat 15:00
c) Geçici Teminat       :Muhammen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere.
d) İhalenin Türü         :Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 18. maddesine uyarınca Açık                            İhale Usulü (muhammen bedelden başlamak üzere açık arttırma ve sözlü teklif )
 
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER VE TARİH:
Madde-7- Teklifler; Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, G.S.Paşa Mah. Celal Nuri İleri Cad. No:6 Hükümet Konağı  Gelibolu/ÇANAKKALE adresine saat; 19 / 10 / 2017 Saat 15:00'a kadar elden teslim edilecektir.
 
GEÇİCİ TEMİNAT:
Madde-8- İhaleye katılacak olanlar, muhammen bedelin  % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminatlarını Birliğin, T.C. Ziraat Bankası Gelibolu Şubesinde bulunan TR51 0001 0000 7611  4501  9950  02 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.
 
İHALE KONUSU ARACIN GÖRÜLMESİ:
Madde -9- İhale konusu araç, ihaleden önce istekliler tarafından görülebilir.
 
DİĞER HUSUSLAR:
Madde -10-
1) Araç önden hasar almış olup Birlik Başkanlığımız tarafından, ön kaput ve sağ çamurluk boyatılmış, ön tampon yenilenmiştir.
2) Satış işlemlerinden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler alıcıya aittir.
3) Taşıt İhalelerinde Taşıt Alım ve Ek Taşıt Alım Vergisinin ödenmesinin gerektiği hallerde, alıcı tarafından verginin ödendiğini gösterir belgesinin işlemlerin tamamlanmasından önce ihaleyi yapan idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.
4) Kurumumuz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya istediğine vermekte tamamen serbesttir.
5) Uygulamadan doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Gelibolu Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
6) İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
 
 
-İLAN OLUNUR-                 
 
 
           
                                                                                                    GELİBOLU İLÇESİ VE KÖYLERİNE
                                                                                                       HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
SÖZLEŞME TASARISI
İDARİ ŞARTNAME
SATIŞ ŞARTNAMESİ
TEKLİF MEKTUBU
ADRES BEYANI