Arif ÇELİK
Malmüdürü


Adres :Gazi Süleyman Paşa Mah. Şehit Murat Önol Cad.

Hükümet Konağı No:6 Kat: 3

Tel.No: 566 10 66
 
 
 
 
MALMÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ
 

178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Ek 20 nci maddesi ve bu maddeyi yeniden düzenleyen 19.6.1994 tarih ve 543 sayılı KHK nin 15 nci maddesi hükümlerine göre;

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak veHazine avukatlığıservislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü,ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61. Maddesinde, 'Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.

Muhasebe yetkilisi,bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler ' denilerek Malmüdürlerinin aynı zamanda Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerindeMuhasebe Yetkilisioldukları belirtilmiştir.

 

Malmüdürünün Görevleri

 

a)Saymanlık muhasebe yetkilisi olarak görevleri;

Malmüdürü, mevzuat gereği sayman sıfatını taşıdığından, bünyesinde yer alan saymanlıkla ilgili olarak; genel bütçeli dairelerin, gelirlerinin toplanması, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, nakit ve diğer varlıklar ile emanet niteliğindeki değerlerin alınması, saklanması, gönderme ve iadesi, alacak ve borçların kaydı takibi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin muhasebeleştirilmesinden birinci derecede sorumludur.

Malmüdürleri, saymanlık faaliyetlerini 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri, Maliye Bakanlığı talimatları ile6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütür.

 

b)Milli emlake yönelik görevleri;

Malmüdürü, bağlı ilçe milli emlak servisi vasıtasıyla, Milli Emlak Genel Müdürlüğü görevlerinin ilçeye ilişkin olanlarını yürütür. Bu görevler genel hatlarıyla; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve trampası v.b. işlemlerini yürütmek. Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları, genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis işlemlerini yürütmek, taşınmazları işgal edenler hakkında ecrimisil ve tahliye işlemlerini yapmak. Emniyet, Jandarma ve Adli makamlarca el konulan taşıt ve taşınırlar ile Kamu kurumlarına ait taşıt ve taşınırlardan ekonomik ömrünü dolduran veya hurdaya ayrılanların satışının yapılması.

İlçede hazine adına taşınmaz mallarının tapuda tescil ve ferağına ilişkin yetkileri kullanır.

İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonuna maliye üyesi görevlendirmek veya görev almak.

Malmüdürü, milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin eder, görev alanındaki milli emlak işlemlerinden doğan hak ve alacaklarının zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

c)Muhakemat hizmetlerine yönelik görevleri;

Malmüdürü, hazineyi ilgilendiren veya mali hususları ihtiva eden işlerde gerekli savunmaları hazırlar ve hazine temsilcisi sıfatıyla ilgili adli merciilerde dava açar. Açılmış olan davaların takibini ve sonuçlandırılmasını hazine vekilinden talep eder. Hazine avukatının bulunmadığı durumlarda bizzat hazine temsilcisi sıfatıyla devlet davalarını takip eder. Bu iş ve işlemlerini muhakemat servisleri aracılığıyla 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütür.

d)Vergi dairesi müdürü sıfatıyla görevleri;.

Bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerde malmüdürü, vergi dairesi müdürü yetkisine haiz olup, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk işlemlerini kanun hükümlerine uygun surette ve zamanında yaptırmak, tahsil ettirmek gerektiğinde haciz kararlarını infaz ettirmek, terkini gereken vergi ve benzeri yükümlülülüklerle ilgili iş ve işlemlerini yaptırmak, yoğun ve yaygın vergi denetimini yaptırmak, gerektiğinde vergi incelemesi yapmak, kanun, yönetmelik ve tebliğlerde kendisine verilen iş ve işlemleri yürütmek yetkisine sahiptir.

Vergi Dairesi Başanlığı bölgesi dışında kalan ve bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde haczedilen gayrimenkul değerleme komisyon başkanlığı ve ihale komisyon başkanlığını yapmak

e)Diğer görevleri;

Yukarıda genel hatlarıyla verilen görevlerinin yanında; Malmüdürü 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre ilçe idare kurulu üyeliği, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve bağlı yönetmelik hükümlerine göre ilçe vakıf heyeti üyeliği, özel kanunlarla kendisine veya dairesine tevdi edilen veya Maliye Bakanlığı yetkili birimlerince görevlendirelen iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak (parti kapatma ve tasfiye işlemleri, tarımsal arazilerin zarar ziyan tespit komisyon çalışmaları ile sivil savunma ve müdafaa komisyonu çalışmaları v.b.). Kaymakamlık Makamınca verilen diğer görevler.